dystrybutor extreme networks
tel. +48 61 628 43 70 info@versim.pl PL | EN
dystrybutor brocade

[:pl]Dla sektorów[:en]Solutions for…[:]

[:pl]Energetyka[:en]Energy industry[:]

[:pl]Medycyna[:en]Healthcare[:]

[:pl]

Nowoczesna placówka służby zdrowia obarczona jest coraz większą ilością danych które należy gromadzić i przetwarzać. Z drugiej strony, trendy w mobilności wskazują na nowe zastosowania tabletów, jak choćby do obchodów lekarskich. W związku z tym pojawiają się nowe wyzwania:

  • wydajność – konieczność zaspokojenia odpowiedniej wydajności dla przetwarzanych danych wymaga nakładów na infrastrukturę IT, a to sprowadza się do prawidłowego wymiarowania zarówno rozwiązań do budowy szkieletu sieci (LAN, WLAN) jak i obszaru serwerowni
  • bezpieczeństwo – w tym obszarze z jednej strony możemy spotkać się z próbami ataku infrastruktury od wewnątrz i od zewnątrz, co wymaga zastosowania systemów typu Firewall i NAC, z drugiej strony jesteśmy zobligowani do ochrony danych wrażliwych; wyciek danych przy zgubionym lub skradzionym tablecie służącym do obchodu lekarskiego może nieść spory ciężar odpowiedzialności, dlatego warto rozważyć system MDM
  • komunikacja – nowoczesne urządzenia audiowizualne wpisują się w konieczność podnoszenia jakości kształcenia i kwalifikacji lekarzy placówek medycznych przy jednoczesnej redukcji kosztów i czasu związanych z podróżowaniem; odprawy lekarskie, zdalne konsultacje lekarskie czy transmisje zabiegów operacyjnych to tylko niektóre możliwości aktualnego zastosowania systemów transmisji obrazu i głosu w medycynie.

 

Jesteś zainteresowany prezentacją nowoczesnych rozwiązań dla swojego Klienta?
Chciałbyś skorzystać z naszej wiedzy, sprzętu oraz naszego wsparcia?
Zaproś Nas na spotkanie.
Poprowadzimy prezentacje, pokażemy demo, ustalimy scenariusz i harmonogram dalszych kroków, opracujemy rozwiązanie – w pełni wesprzemy Twój Zespół Handlowy.

[:en]

Modern healthcare facility is burdened with growing number of data that have to be stored and processed. Moreover, mobility trends indicate new application of tablets, for example at ward rounds. Therefore there are new challenges:

  • Performance – the need to provide appropriate performance of data processing requires additional IT infrastructure expenses. It is connected with proper sizing of network backbone (LAN, WLAN) and server systems.
  • Security – in this area we have internal and external attack attempts on infrastructure, which requires using of firewall and NAC systems. We are also obliged to secure sensitive data. Data leakage as a result of stolen or lost doctor’s tablet can have a very negative impact, therefore you should consider a MDM system.
  • Communication – modern audiovisual devices support the need to improve the quality of education and qualifications of medical personnel, while reduce costs and time associated with business trips. Doctors briefings, remote medical consultations or transmission of surgical procedures are only selected examples of applications of voice and video transmission systems in medicine.

 

Are you interested in presentation of modern solutions for your customer?
Would you like to take advantage of our equipment, knowledge and support?
Invite us for a meeting.
We will lead presentations, show a demo, prepare a script and schedule of further steps and develop a solution – we will fully support your Sales Team.

[:]

[:pl]Edukacja[:en]Education[:]

[:pl]

Nowoczesna edukacja to nowoczesne Technologie Informacyjno-Komunikacyjne. Niemniej jednak arsenał nowoczesnych narzędzi działa w oparciu o sieć komputerową. Ta musi być więc odpowiednio wydajna dla obsłużenia dużych ilości przechodzących przez nią treści multimedialnych. Pod kątem wydajności właśnie, oraz mechanizmów niezawodnościowych, należy dobierać elementy infrastruktury sieciowej. Ważnym – zwłaszcza w optymalizowanym kosztowo modelu z centrum usług wspólnych dla wielu placówek – jest centralne zarządzanie pulą urządzeń sieciowych. Z drugiej strony instytucja jest zobowiązana szeregiem ustaw do ochrony danych wrażliwych przed niepowołanym dostępem, a także samych uczniów przed nieodpowiednimi treściami w Internecie. To wskazuje na konieczność dobrania elastycznego systemu Firewall, który zagwarantuje filtrację ruchu na odpowiednim poziomie.

Jesteś zainteresowany prezentacją nowoczesnych rozwiązań dla swojego Klienta?
Chciałbyś skorzystać z naszej wiedzy, sprzętu oraz naszego wsparcia?
Zaproś Nas na spotkanie.
Poprowadzimy prezentacje, pokażemy demo, ustalimy scenariusz i harmonogram dalszych kroków, opracujemy rozwiązanie – w pełni wesprzemy Twój Zespół Handlowy.

[:en]

Modern education translates into innovative ICT technologies. However, modern tools are based on computer network. Such networks has to be sufficiently powerful to support large amounts of transferred multimedia contents. Network infrastructure components should be selected based on performance and reliability mechanisms. An important factor – especially within cost-optimized model with shared services center for many facilities – is a central management of network devices. Moreover, educational institutions are obliged, by a number of regulations, to protect sensitive data against unauthorized access, as well as to protects students against inappropriate Internet contents. This indicates on the need to choose a flexible firewall system, which will guarantee traffic filtering at a right level.

 

Are you interested in presentation of modern solutions for your customer?
Would you like to take advantage of our equipment, knowledge and support?
Invite us for a meeting.
We will lead presentations, show a demo, prepare a script and schedule of further steps and develop a solution – we will fully support your Sales Team.

[:]

[:pl]Operatorzy telekomunikacyjni[:en]Telecommunications
service providers[:]

[:pl]

Operatorzy telekomunikacyjni mają wysokie zapotrzebowanie na najnowocześniejsze urządzenia LAN o ogromnej wydajności. Z tego powodu gorąco polecamy rozwiązania Extreme Networks które z powodzeniem znajdują zastosowanie w wielu sieciach operatorskich oraz węzłach wymiany Internetu. Szkielet sieci to jednak nie wszystko, w rozległych sieciach konieczne jest także sprawne zarządzanie i bezpieczeństwo. Scentralizowane zarządzanie całą flotą przełączników i routerów stanowi podstawę w codziennej pracy administratorów. Również wydajne firewalle oraz systemy IPS powinny znajdować się w arsenale operatorskim dla ochrony klientów i ich biznesów. Dla celów zarządzania, oraz ponieważ na operatorach spoczywa obowiązek wskazywania logów dotyczących wybranych zdarzeń lub urządzeń końcowych, wartym uwagi rozwiązaniem jest system SIEM zapewniający agregację i korelację logów oraz przepływów z wszelkiej maści systemów i urządzeń sieciowych.

 

Jesteś zainteresowany prezentacją nowoczesnych rozwiązań dla swojego Klienta?
Chciałbyś skorzystać z naszej wiedzy, sprzętu oraz naszego wsparcia?
Zaproś Nas na spotkanie.
Poprowadzimy prezentacje, pokażemy demo, ustalimy scenariusz i harmonogram dalszych kroków, opracujemy rozwiązanie – w pełni wesprzemy Twój Zespół Handlowy.

[:en]

Telecom service providers highly demand modern high-performance LAN devices. From this reason, we highly recommend Extreme Networks solutions, which can be used in many operator’s networks and IXPs. A network backbone is not enough, in distributed networks it is important to have an efficient management and security. Centralized management of the entire fleet of switches and routers is a basis of daily administrators’ tasks. Also a powerful firewall and IPS system should be deployed by service provider to protect customers and their businesses. For management purposes and because service providers have an obligation to pinpoint logs about selected events and end devices, very interesting solution is a SIEM system providing aggregation and correlation of logs and events from wide range of network systems and devices.

 

Are you interested in presentation of modern solutions for your customer?
Would you like to take advantage of our equipment, knowledge and support?
Invite us for a meeting.
We will lead presentations, show a demo, prepare a script and schedule of further steps and develop a solution – we will fully support your Sales Team.

[:]

[:pl]Administracja publiczna[:en]Public administration[:]

[:pl]

Rosnące ilości danych elektronicznych, Krajowe Ramy Interoperacyjności, normy takie jak PN 27001 i 27002 oraz szereg innych zjawisk sprawia, że zaplecze technologiczne urzędów musi iść regularnie naprzód. My proponujemy rozwiązania, które zaspokoją potrzeby placówek administracji publicznej na dłuższy czas. Wydajna i bezpieczna sieć od Extreme Networks i Palo Alto oraz pełnowartościowe centrum danych oparte o niezrównane serwery, macierze i systemy backupu i archiwizacji Fujitsu to recepta na sprawny urząd i sprawne e-usługi. Istotnym aspektem proponowanych rozwiązań jest ogromna skalowalność, co pozwala uzyskać optymalizację kosztów przy wdrażaniu infrastruktury w modelu Centrum Usług Wspólnych.

Jesteś zainteresowany prezentacją nowoczesnych rozwiązań dla swojego Klienta?
Chciałbyś skorzystać z naszej wiedzy, sprzętu oraz naszego wsparcia?
Zaproś Nas na spotkanie.
Poprowadzimy prezentacje, pokażemy demo, ustalimy scenariusz i harmonogram dalszych kroków, opracujemy rozwiązanie – w pełni wesprzemy Twój Zespół Handlowy.

[:en]

Inreasing amounts of electronic data, National Interoperability Framework, standards such as PN 27001 and 27002 and many other factors make that technological backbone of public institutions has to go forward. We recommend solutions that will meet the needs of public administrations institutions for a long time. Efficient and secure Extreme Networks and Palo Alto network and valuable data centers based on unmatched servers, storage, backup and archiving systems from Fujitsu are receipt for efficient institution and e-services. A key aspect of proposed solutions is huge scalability, which allows for cost optimization when deploying the infrastructure in Shared Services Center model.

 

Are you interested in presentation of modern solutions for your customer?
Would you like to take advantage of our equipment, knowledge and support?
Invite us for a meeting.
We will lead presentations, show a demo, prepare a script and schedule of further steps and develop a solution – we will fully support your Sales Team.

[:]

[:pl]Energetyka[:en]Energy industry[:]

[:pl]

Rynek energetyczny to przede wszystkim rynek danych wrażliwych. Ryzyko ich wycieku i apetyt ze strony konkurencji i szpiegów gospodarczych na takie dane jest bardzo duży. Dlatego też odpowiedni poziom ochrony tych danych przed ich dostaniem się w niepowołane ręce powinien być priorytetem każdej firmy z sektora energetycznego. Na brzegu sieci firewall PaloAlto z funkcją zapobiegania wyciekowi danych (DLP). Wewnątrz systemy NAC, IPS i SIEM od Extreme Networks dla najwyższej klasy kontroli i bezpieczeństwa. Na flocie urządzeń mobilnych FAMOC, który uchroni przedsiębiorstwo przed wyciekiem danych w razie kradzieży, zgubienia lub niewłaściwego zabezpieczenia telefonu przez pracownika. Do tego zestawu oczywiście należy dodać stosowne procedury i swoistą „higienę pracy” z komputerem i danymi przedsiębiorstwa. Oto nasza recepta na bezpieczeństwo w sektorze energetycznym.

Jesteś zainteresowany prezentacją nowoczesnych rozwiązań dla swojego Klienta?
Chciałbyś skorzystać z naszej wiedzy, sprzętu oraz naszego wsparcia?
Zaproś Nas na spotkanie.
Poprowadzimy prezentacje, pokażemy demo, ustalimy scenariusz i harmonogram dalszych kroków, opracujemy rozwiązanie – w pełni wesprzemy Twój Zespół Handlowy.

[:en]

The energy market is a market of sensitive data. A risk of data leakage and demand for such data (economic spies) are very large. Therefore, an appropriate level of data protection should be a top priority for every energy sector company. At the edge of the network – PaloAlto firewall with DLP (Data Leakage Protection) function. In the core of the network – Extreme Networks NAC, IPS and SIEM systems, for the highest control and security. Within the fleet of mobile devices – FAMOC system that protects company against data leakage in the event of theft, loss or incorrect protection of phone by employee. Finally, the whole set of solutions should be backed up by appropriate procedures and “hygiene of work” with computer and enterprise data. This is our solution for energy sector security.

 

Are you interested in presentation of modern solutions for your customer?
Would you like to take advantage of our equipment, knowledge and support?
Invite us for a meeting.
We will lead presentations, show a demo, prepare a script and schedule of further steps and develop a solution – we will fully support your Sales Team

[:]

[:pl]Finanse[:en]Financial institutions[:]

[:pl]

Z każdym rokiem mamy okazję coraz bardziej przekonać się, jak wiele jest powiązań i polityki w świecie finansów. To z kolei sprawia, że zagrażają nam nie tylko zdolni hakerzy łasi na cudze sumy na kontach, ale także osoby mające większe środki do działania. Dlatego nieodzownym komponentem każdej infrastruktury banku czy instytucji finansowych powinien być każdy fragment ekosystemu bezpiecznej sieci: najwyższej klasy system SIEM oraz IPS, kontrola dostępu do sieci, NGFW, systemy antyfraudowe oraz zespół wykwalifikowanych specjalistów czuwających nad stanem infrastruktury w trybie 24/7.

 

Jesteś zainteresowany prezentacją nowoczesnych rozwiązań dla swojego Klienta?
Chciałbyś skorzystać z naszej wiedzy, sprzętu oraz naszego wsparcia?
Zaproś Nas na spotkanie.
Poprowadzimy prezentacje, pokażemy demo, ustalimy scenariusz i harmonogram dalszych kroków, opracujemy rozwiązanie – w pełni wesprzemy Twój Zespół Handlowy.

[:en]

Every year we see more and more associations and politics in the world of financial institutions. This means that we are threatened not only by hackers that want to steal our money, but also by people who have bigger resources. Therefore, a bank or financial institution infrastructure should include every part of secure network eco-system: highest class SIEM and IPS system, network access control, NGFW, anti-fraud systems and a team of skilled professionals monitoring the network 24/7.

 

Are you interested in presentation of modern solutions for your customer?
Would you like to take advantage of our equipment, knowledge and support?
Invite us for a meeting.
We will lead presentations, show a demo, prepare a script and schedule of further steps and develop a solution – we will fully support your Sales Team.

[:]

[:pl]Produkcja[:en]Manufacturing[:]

[:pl]

Wydajna i bezawaryjna produkcja potrzebuje także rozwiązań sieciowych. Rosnąca jest popularność bezprzewodowych telefonów VoIP oraz czytników kodów kreskowych łączących się z serwerem poprzez sieć WiFi. W takiej sytuacji należy znaleźć rozwiązanie gwarantujące stabilność i odporność na awarie. Istotne są mechanizmy które zapobiegną wpływowi interferencji na jakość połączeń głosowych. Stacje robocze znajdujące się na halach produkcyjnych lub w ich pobliżu muszą być połączone z siecią z użyciem przełącznika, który będzie odporny na trudne warunki panujące w tym środowisku. Dlatego polecamy Extreme Networks.

 

Jesteś zainteresowany prezentacją nowoczesnych rozwiązań dla swojego Klienta?
Chciałbyś skorzystać z naszej wiedzy, sprzętu oraz naszego wsparcia?
Zaproś Nas na spotkanie.
Poprowadzimy prezentacje, pokażemy demo, ustalimy scenariusz i harmonogram dalszych kroków, opracujemy rozwiązanie – w pełni wesprzemy Twój Zespół Handlowy

[:en]

Efficient and reliable manufacturing company also needs network solutions. The more popular are wireless VoIP phones and bar code readers connecting with server through Wi-Fi network. In such a situation we have to find a solution that guarantees stability and fault tolerance. Very important are mechanisms that prevent influence of interferences on quality of voice connections. Workstation on production halls or placed in their proximity have to be connected to network using switches resistant to work in harsh environments. That is why we recommend Extreme Networks solutions.

 

Are you interested in presentation of modern solutions for your customer?
Would you like to take advantage of our equipment, knowledge and support?
Invite us for a meeting.
We will lead presentations, show a demo, prepare a script and schedule of further steps and develop a solution – we will fully support your Sales Team.

[:]

[:pl]Hotelarstwo[:en]Hospitality[:]

[:pl]

Choć sieć bezprzewodowa nie jest kluczowym elementem infrastruktury hoteli, to jest ona dziś niesłychanie istotnym elementem jakości wrażeń gości hotelowych, niekiedy mająca wpływ na skłonność do ponownej wizyty w tym samym miejscu. Często mamy okazję przekonać się na własnej skórze, że punkty dostępowe WLAN („routery WiFi”) do zastosowań domowych zupełnie nie radzą sobie w środowisku hotelowym: wahania – i tak już niskiego – zasięgu, zrywanie połączeń, niska wydajność urządzenia dostępowego do którego łączą się nieraz dziesiątki bądź setki terminali mobilnych – zwłaszcza w salach konferencyjnych. Czasem źle dobrane urządzenie idzie w parze ze złym wymiarowaniem rozmieszczenia punktów dostępowych na terenie obiektu, skąd prosta droga do niezadowolenia gości. Dlatego też należy skierować się w stronę urządzeń klasy enterprise i równie profesjonalnego wsparcia w ich doborze i wymiarowaniu. Dla obiektów o mniejszym budżecie na pewno godną uwagi będą rozwiązania w których kontroler WLAN znajduje się w chmurze.

 

Jesteś zainteresowany prezentacją nowoczesnych rozwiązań dla swojego Klienta?
Chciałbyś skorzystać z naszej wiedzy, sprzętu oraz naszego wsparcia?
Zaproś Nas na spotkanie.
Poprowadzimy prezentacje, pokażemy demo, ustalimy scenariusz i harmonogram dalszych kroków, opracujemy rozwiązanie – w pełni wesprzemy Twój Zespół Handlowy.

[:en]

Although wireless network is not a key element of hotels’ infrastructure, it is a very important factor impacting on quality of guests’ experiences. We often have an opportunity to see that consumer access points (“Wi-Fi routers”) do not work well in hotel environment: fluctuations of already poor coverage, connection loss, low performance of access point device that connects tens or hundreds of mobile terminals- especially in conference rooms. Sometimes a mismatched device is combined with incorrect placement of access points within the building – this leads to poor guests’ experience. Therefore, hospitality organizations should use enterprise grade devices and take advantage of professional support during sizing and selection of network infrastructure. In case of budget constraints we recommend using a solution with cloud based WLAN controller.

 

Are you interested in presentation of modern solutions for your customer?
Would you like to take advantage of our equipment, knowledge and support?
Invite us for a meeting.
We will lead presentations, show a demo, prepare a script and schedule of further steps and develop a solution – we will fully support your Sales Team.

[:]

[:pl]Handel i usługi[:en]Retail and services[:]

[:pl]

Dziś, aby odnaleźć się na rynku i tryumfować wzrosty nie wystarczy dobry produkt czy usługa. Potrzebne są też mozolnie budowane relacje, sieć kontaktów i baza wiedzy o klientach, ich potrzebach, planach rozwoju i naszym miejscu w ich sukcesie. Zakrojone na szeroką skalę działania handlowe będą wymagać dedykowanych rozwiązań w postaci aplikacji takich jak choćby CRM czy ERP. Do tych aplikacji konieczna jest wydajna infrastruktura serwerowo-macierzowa z możliwościami backupu. Co więcej, kiedy dysponujemy mobilnymi zasobami ludzkimi (konsultanci, handlowcy) zrozumiałym jest chęć wyposażenia ich w nowoczesne urządzenia mobilne gwarantujące stałą dostępność i możliwość zdalnej pracy z dowolnego miejsca w przestrzeni. W takiej sytuacji trzeba jednak pamiętać o tym, że zgubiony smartfon w prawie każdym przypadku jest przez znalazcę przeszukiwany pod kątem ciekawych treści. Kradzież czy złośliwe oprogramowanie instalowane przez nieświadomego użytkownika również stanowi ryzyko dla wycieku naszej bazy klientów, prowadzonych działań, projektowanych rozwiązań itp. W takiej sytuacji zabezpieczenie ekranu telefonu PIN-em nie wystarczy, trzeba pójść o krok dalej. Polecany przez nas system MDM FAMOC od FancyFon gwarantuje, że efekty Państwa wieloletnich prac pozostaną nienaruszone dzięki bogatemu narzędziu do nadzorowania i zabezpieczania floty mobilnej przedsiębiorstwa.

 

Jesteś zainteresowany prezentacją nowoczesnych rozwiązań dla swojego Klienta?
Chciałbyś skorzystać z naszej wiedzy, sprzętu oraz naszego wsparcia?
Zaproś Nas na spotkanie.
Poprowadzimy prezentacje, pokażemy demo, ustalimy scenariusz i harmonogram dalszych kroków, opracujemy rozwiązanie – w pełni wesprzemy Twój Zespół Handlowy.

[:en]

Today, to achieve a success on the market, a good product or service is not enough. We need relations, network of contacts and knowledge base about customers containing information about their needs, development plans and our place in their success. Extensive commercial activities will require dedicated solutions in form of applications such as CRM or ERP. This applications require efficient server and storage infrastructure with back-up capabilities.

 

Moreover, wen we have mobile workforces (consultants, sales representatives), we should equip them with modern mobile devices ensuring continuous availability and ability to work remotely from any location. In such a situation you have to remember that a lost smartphone will be definitely searched for interesting contents by a person who will find it. Theft or malware installed by unware user is also a risk for leakage breach of base of our customers, conducted activities, designed solutions, etc. In this case a PIN code for screen unlock is not enough, you have to go step further. We recommend MDM FAMOC system from FancyFon ensuring that effects of many years of your work will be properly secured. It is realized through feature-rich tool to monitor and secure enterprise mobile fleet.

 

Are you interested in presentation of modern solutions for your customer?
Would you like to take advantage of our equipment, knowledge and support?
Invite us for a meeting.
We will lead presentations, show a demo, prepare a script and schedule of further steps and develop a solution – we will fully support your Sales Team.

[:]